Accesibilitat

El propietari del lloc web s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016. Aquesta declaració aplica a aquest lloc web. Situació de compliment Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació. Contingut no accessible El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents: Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 1.       Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual]
 2.       Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 subtítols (gravats)]
 3.       Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2019
 4.       En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d’informació i relacions.
 5.       En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 ús del color]
 6.       En algunes pàgines hi pot haver atributs i identificadors duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]
 7.       En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor ]
 8.       En alguns formularis, el camp d’entrada que recopila informació sobre l’usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 identificació del propòsit d’entrada]
 9.       En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
 10.   En algunes pàgines el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual]
 11.   De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l’usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant d’errors]
 12.   En algunes pàgines els missatges d’estat podrien no estar determinats mitjançant programació mitjançant funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 missatges d’estat]

Càrrega desproporcionada No s’aplica El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable

 1.       Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Observacions i dades de contacte Es poden fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, per exemple:

          Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

          Transmetre altres dificultats d’accés al contingut

          Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat.